Privacy Policy

Dit document beschrijft het reglement privacybeleid der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie 'Incognito'. Een overzicht van welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden verwerkt is beschikbaar in het regelement dataindexatie

De inhoud van dit document is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 oktober 2017

ALGEMEEN


Artikel 1


Wijziging van dit reglement kan uitsluitend geschieden met goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

VOORWAARDEN


Artikel 2


Persoonsgegevens zullen alleen worden verstrekt ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen van Incognito. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 3


De verstrekte persoonsgegevens1 mogen niet gebruikt worden voor doeleinden die in strijd zijn met het sponsorbeleid van Incognito.

1Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een ’geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

TOESTEMMING


Artikel 4


Het verstrekken van persoonsgegevens van tien of minder leden buiten een activiteit van Incognito aan derden kan alleen maar plaatsvinden met toestemming van de desbetreffende leden.

Artikel 5


Het verstrekken van persoonsgegevens van meer dan tien leden buiten een activiteit van Incognito aan derden kan alleen maar plaatsvinden met instemming van de ALV.

Artikel 6


Het verstrekken van persoonsgegevens van meer dan tien leden buiten een activiteit van Incognito aan derden zal tenminste tien werkdagen van tevoren schriftelijk aan de desbetreffende leden worden meegedeeld. Zij kunnen hiertegen binnen zeven werkdagen bezwaar aantekenen.

RICHTLIJNEN


Artikel 7


De rest van dit document bestaat uit richtlijnen. Richtlijnen schetsen de manier waarop de voorgenoemde artikelen geïnterpreteerd dienen te worden en het privacybeleid beïnvloeden.

Richtlijn 1


De hoeveelheid verstrekte persoonsgegevens wordt te allen tijde zoveel mogelijk beperkt.

Richtlijn 2


Commissies en groepen binnen Incognito die zich bezighouden met het ontwikkelen en/of beheren van systemen voor de vereniging proberen de privacygevoelige informatie in deze systemen zoveel mogelijk te anonimiseren. Voorbeelden hiervan zijn:

• roephoek;
• stemgedrag;
• taggedrag;
• automatische schuldmailtjes.